Svenska Barnboksakademin
Navigering
Nyheter / Startsidan Ledamöter Krönikor 17 Skäl för barnboken Eldsjälspriset Gillar-diplomet Information in English

Om Svenska Barnboksakademin
linje
Sekretariat
linje
Stadgar
linje
Sponsorer
linje
Kontakta oss
linje

Svenska Barnboksakademins stadgar

§ 1 Ändamål
Svenska Barnboksakademin är en ideell förening och har till uppgift att främja god barn- och ungdomslitteratur.
Akademin har sitt säte i Skärholmen.

§ 2 Ledamöter
Akademin har 18 ledamöter. Till deras hjälp finns ett sekretariat.
Ledamöter är författare och illustratörer av barn- och ungdomsböcker utgivna i Sverige. Ledamöterna bör föreläsa eller på något annat sätt presentera sig på Skärholmens bibliotek.
Varje ledamot innehar en av Akademins stolar, arton till antalet.

§ 3 Årsmöten
Årsmötet är akademins högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska äga rum i maj månad i Skärholmen.
Sekretariatet kallar ledamöterna till ordinarie årsmöte senast 4 veckor före mötesdagen. Förslag till dagordning sammanställs av arbetsutskottet och sekretariatet gemensamt och utsändes minst en vecka före mötesdagen.
Extra årsmöte sammankallas när arbetsutskottet finner det nödvändigt. Kallelse utfärdas minst två veckor före mötet.
Extra årsmöte sammankallas även när minst 1/3 av ledamöterna eller revisorn så begär. Inom två veckor efter sådan begäran kallar arbetsutskottet eller sekretariatet till extra årsmöte att hållas inom två veckor efter kallelsens utfärdande.
Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet är utlyst.

§ 4 Motioner och andra handlingar till årsmötet
Motionsrätt tillkommer varje ledamot i Akademin.
Motion ska vara sekretariatet tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Inlämnade motioner samt av arbetsutskottet och sekretariatet väckta förslag utsändes till ledamöterna tillsammans med dagordningen.

§ 5 Arbetsordning vid årsmöte
Vid årsmötet behandlas följande ärenden
1. Val av mötespresidium
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Framläggande av verksamhetsberättelse jämte räkenskaper för föregående räkenskapsår
4. Fastställande av balansräkning
5. Fråga om ansvarsfrihet för arbetsutskott
6. I stadgeenlig ordning framlagda förslag och motioner
7. Val av arbetsutskott och firmatecknare
8. Inval och omval av ledamöter samt utträden
9. Val av revisor
10. Val av valberedning för nästa årsmötes AU-val
11. Stadgeärenden

§ 6 Arbetsmöten
Utöver årsmöten håller Akademin minst ett arbetsmöte per verksamhetsår.
Sekretariatet kallar ledamöterna till arbetsmöte senast 2 veckor före mötesdagen. Förslag till dagordning sammanställs av arbetsutskottet och sekretariatet gemensamt och bör men behöver inte utsändas före mötesdagen.

§ 7 Beslut
Akademin är med undantag för stadgeärenden beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar i mötet.
Ledamot kan deltaga i mötet per telefon.
Beslut avgörs med undantag för stadgeärenden med enkel majoritet bland de deltagande.
Mötesprotokoll utsändes till ledamöterna.

§ 8 Arbetsutskott
Mellan mötena företräds Akademin av ett arbetsutskott bestående av fyra personer: tre ledamöter, varav en utses till ordförande, samt en företrädare för sekretariatet.

§ 9 Akademins firma
Akademins firmatecknare utses av årsmötet.
Antalet firmatecknare är minst två, varav minst en ledamot av arbetsutskottet och minst en medlem av sekretariatet.

§ 10 Räkenskapsår och granskning
Akademins räkenskapsår avslutas den 31 mars.
Räkenskaperna granskas årligen av en revisor. Revisionen verkställes i god tid före årsmötet.

§ 11 Inval, omval och utträden
Förslag till nya ledamöter lämnas av nomineringsinstanser med god kännedom om barn- och ungdomslitteratur. Dessa nomineringsinstanser ska vara 3-5 till antalet och utses av Svenska Barnboksakademin senast i december kalenderåret innan årsmötet skall hållas. Förslagen skall vara Svenska Barnboksakademin till handa senast i februari samma kalenderår som årsmötet skall hållas.
Akademins ledamöter väljes för en första period om fem år.
Omval för ytterligare perioder om tre år kan ske så länge ledamoten och Akademin så önskar.
Ledamot som så önskar kan utträda ur Akademin före mandatperiodens utgång. Sådant utträde anmäls skriftligen till sekretariatet och behandlas på nästkommande årsmöte.
Utträdd ledamot kan återinväljas för treårsperioder enligt ovan.
Akademin kan utse hedersledamöter.

§ 12 Eldsjälspriset
Akademin utdelar Eldsjälspriset till person eller grupp som med särskild entusiasm och energi har verkat för att barn och ungdomar ska komma i kontakt med bra litteratur eller som på annat sätt bidragit till att väcka deras insikter om språkets betydelse.
Förslag på mottagare diskuteras på årets första sammanträde.
Ledamöterna röstar om mottagare senast i mars månad.
Priset delas ut vid årsmötet i maj.

§ 13 Sekretariat
Akademin utser ett sekretariat, bestående av minst tre och högst sex personer, varav minst tre har anknytning till Skärholmens bibliotek, barn- och ungdomsverksamheten vid Stockholms Stadsbibliotek eller kulturverksamheten i Skärholmen. Sekretariatet svarar för protokoll, administration och räkenskaper. Sekretariatet får närvara vid Akademins möten, yttra sig och framlägga förslag, men äger ej rösträtt.

§ 14 Stadgeändring
Årsmötet beslutar om antagande och ändring av stadgar.
För stadgeändring fordras att minst tolv av Akademins ledamöter är eniga därom vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum.
Ledamöter vilka är förhindrade att närvara får poströsta i stadgeärenden.
Poströster skall vara sekretariatet tillhanda före årsmötets början.
Röstning genom ombud kan ej ske.

§ 15 Upplösning
Beslut om upplösning av Akademin följer samma regler som för stadgeändring.
Vi upplösning tillfaller Akademins tillgångar institution som kan förväntas arbeta i Akademins anda.

Ovanstående stadgar är antagna av Svenska Barnboksakademin den 26 maj 1989 och reviderade 1992, 1995, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010 och 2014.
Ledamöter
2018-2019

1. Per Gustavsson

2. Mårten Sandén

3. Stina Wirsén

4. Katarina von Bredow

5. Ylva Karlsson

6. Niklas Krog

7. Håkan Jaensson

8. Åsa Lind

9. Johan Unenge

10. Sara Lundberg

11. Lisen Adbåge

12. Emma Virke

13. Katarina Kuick

14. Ingrid Olsson

15. Petrus Dahlin

16. Sara Gimbergsson

17. Jens Ahlbom

18. Jujja Wieslander
linje
© Copyright Svenska Barnboksakademin 2018 E-post: info(snabel-a)barnboksakademin.com
Adress: Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-508 305 70 (Skärholmens bibliotek) eller 08-508 309 70 (sekretariatet) Pg: 66014-2